Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. wiem, iż:

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Stainer sp. z o. o. ul. Dworcowa 152, 64-120 Krzemieniewo (dalej: „Administrator”). Z Administratorem możesz się skontaktować telefonicznie (nr tel. +48 65 536 10 20), za pośrednictwem poczty elektronicznej (email: biuro@stainer.pl) lub poczty tradycyjnej.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. którym jest Grzegorz Polak działający z ramienia Kancelarii Prawnej Expressis Verbis sp. z o. o. Kontakt z Inspektorem możesz uzyskać w drodze mailowej rodo@expressisverbis.pl, telefonicznej +48 725 439 290 lub listownej Kancelaria Prawna Expressis Verbis sp. z o. o. Plac Kardynała Wyszyńskiego 1, 26-400 Przysucha.
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są: Twoja zgoda wyrażona poprzez wyraźne działanie potwierdzające polegające na wysłaniu dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz podjęcie przez Administratora na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Jeżeli zdecydujesz się podać w zgłoszeniu dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe – np. dotyczące stanu zdrowia, niepełnosprawności), musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit. a RODO). Administrator zaznacza jednak, że podanie takich informacji nie jest wymogiem uczestniczenia w rekrutacji.
  4. W przypadku rekrutacji prowadzonych w celu zatrudnienia pracownika w rozumieniu Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest również art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 221 Kodeksu pracy.
  5. W dowolnym momencie możesz zrezygnować z udziału w rekrutacji i cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku rezygnacji z udziału w rekrutacji, Administrator usunie wszystkie dane osobowe zawarte w Twoim zgłoszeniu i przetwarzane w związku z rekrutacją, niezależnie od podstawy prawnej ich przetwarzania. W przeciwnym wypadku Twoje dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procedury rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Dane osobowe kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.Dane osobowe kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji i którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dane przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  6. W przetwarzaniu Twoich danych osobowych mogą uczestniczyć podmioty udzielające wsparcia Administratorowi na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych, w tym podmioty świadczące usługi informatyczne i usługi poczty elektronicznej oraz mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowej.
  7. Posiadasz prawo żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania. W przypadkach wskazanych w art. 17-18 RODO przysługuje Ci prawo żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach wskazanych w art. 21 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Nie przysługuje Ci prawo przenoszenia danych, ponieważ Twoje dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie podlegasz również decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu.
  8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.
  9. Podanie przez Ciebie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest wymogiem uczestniczenia w procedurze rekrutacji - brak lub podanie niepełnych danych może być podstawą do odrzucenia oferty. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.